Gaz

- Rozlewnia gazu z magazynami, bocznicą kolejową i składem podatkowym Kłobuck Brody-Malina
- Import i dystrybucja gazu propan-butan
- Sprzedaż gazu hurtowa i detaliczna, luzem i w butlach
- Montaż i obsługa zbiorników przydomowych oraz stacji LPG
- Sprzedaż i dostawy gazów technicznych: dwutlenek węgla, argon, MIX, tlen, acetylen, hel i inne.

INFORMACJA O ZAGROŻENIU POWAZNA AWARIA PRZEMYSŁOWĄ ZWIĄZANĄ Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAKŁADU ZWIĘKSZONEGO RYZYKA „FAM-GAZ” JACEK FAMULSKI

1. OZNACZENIA PROWADZĄCEGO ZAKŁAD
Zakład Przeładunku i Dystrybucji Gazu Płynnego LPG
Kłobuck – Brody Malina ul. Pogodna 1
Adres Siedziby : ul. Kościuszki 7, 46-320 Praszka
Adres Zakładu : ul. Polna 1 – Brody Malina, 42-100 Kłobuck
Telefon zakładu : 34 359 11 65, 34 359 10 35
Fax zakładu : 34 358 86 62
www : http://fam-gaz.com/
e-mail : sklep@fam-gaz.com
NIP : 576-000-33-37
REGON : 150605570

JACEK FAMULSKI - WŁAŚCICIEL
MARCIN MIROWSKI – KIREOWNIK ROZLEWNI

2. ZAKŁAD PRZEŁADUNKU I DYSTRYBUCJI GAZU PŁYNNEGO LPG JAKO ZAKŁAD PODLEGAJĄCY PRZEPISOM DOTYCZĄCYM ZAKŁADÓW ZWIĘKSZONEGO RYZYKA(ZZR)
Zakład Przeładunku i Dystrybucji Gazu Płynnego LPG Kłobuck podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Prowadzący Zakład dokonał zgłoszenia właściwemu organowi Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie, o którym mowa w art.250 ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62 poz.67 z późn. zm.) oraz przekazał tym organom program zapobiegania awariom przemysłowym(PZA).

3. OPIS DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
Jacek Famulski „FAM-GAZ” oddział Zakład Przeładunku i Dystrybucji Gazu Płynnego LPG zajmuje się przeładunkiem i dystrybucją gazu płynnego propan, butan oraz mieszanin gazów propan i butan.

4. CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
PROPAN
Propan jest gazem palnym. Po wydostaniu się ze zbiornika szybko odparowuje, tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową gromadzi się nad powierzchnią ziemi i wszystkich jej zagłębieniach. W wysokich stężeniach działa narkotycznie na organizm człowieka. Ze względu na dość niską dolną granicę wybuchowości oraz szybkie odparowywanie skroplonego gazu bardzo łatwo osiąga stężenie warunkujące powstanie mieszaniny wybuchowej.
Gaz cięższy od powietrza. Źródłem zapłonu może być płomień, iskra, nagrzana powierzchnia.
Bezbarwny, zapach charakterystyczny, temperatura zapłonu – 95C(propan), - 60oC(butan).
Temperatura samozapłonu - 470C,
środki gaśnicze: CO2, proszki gaśnicze.

BUTAN
Butan jest gazem palnym tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Ze względu na niską granicę wybuchowości oraz szybkie odparowywanie skroplonego gazu bardzo łatwo osiągane jest stężenie mieszaniny wybuchowej. Na organizm ludzki działa w wysokich stężeniach narkotycznie. Kontakt ze skroplonym butanem może powodować odmrożenia.
Gaz cięższy od powietrza co sprzyja gromadzeniu się w dolnych partiach pomieszczeń i w zagłębieniach terenu.
Środki gaśnicze – proszki, halony, CO2, gazy spalinowe.
Bezbarwny, bez zapachu.
Temperatura zapłonu -/ - 60C w zamkniętym tyglu/,
Temperatura samozapalenia: 36C.

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBÓW OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA  POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ
Identyfikacja miejsc potencjalnych awarii:
- urządzenie przeładunkowe materiałów niebezpiecznych (kompresor, przewody rurowe,
zawory, węże),
- cysterna kolejowa,
- cysterna samochodowa (autocysterna).
W przypadku wystąpienia awarii (pożaru lub zagrożenia) będą podjęte następujące działania:
powiadomienie osób  znajdujących się w rejonie zagrożenia;
zaalarmowanie odpowiednich służb : Straży Pożarnej, Inspektoratu Ochrony Środowiska, Pogotowia Ratunkowego, Policji;
przeprowadzenie, w razie konieczności, ewakuacji ludzi z pomieszczeń zagrożonych do punktu ewakuacji,
udzielenie pierwszej pomocy ewentualnym poszkodowanym,
wykonanie czynności umożliwiających podjęcie bezpiecznej akcji ratowniczo-gaśniczej (odcięcie dopływu prądu, gazu),
zainicjowanie i prowadzenie akcji gaśniczej i ratowniczej do czasu przybycia pierwszych jednostek straży pożarnej;
w przypadku zagrożenia pożarowego pracownicy postępują zgodnie z instrukcją awaryjną i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego
kierujący akcją ratowniczą podejmuje działania związane z powiadomieniem sąsiadów, w razie zaistnienia takiej konieczności,
po przybyciu służb ratowniczych kierujący akcją ratowniczą zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym zdarzeniu i podjętych działaniach oraz do dalszej współpracy ze służbami ratowniczymi.